Nekla - turystyka.nekla.eu

OSP2.jpg 4d8e25f7710c719d8ccb50aba76029c0
OSP Nekla
2008-05-19 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nekli
1929r.

Z historii OSP Nekla

Do 1929 roku w Nekli działała Obowiązkowa Straż Ogniowa. 20 maja 1929 roku w Nekli powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Założycielami straży w Nekli byli: Kazimierz Szulc, Ludwik Antoniewski, Władysław Lewandowski oraz Leon Jóźwiak. Straż liczyła 34 druhów.
Nowo założona OSP pracowała w trudnych warunkach, brakowało właściwego sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania.
Do pierwszego zarządu wybrano następujących druhów:
Kazimierz Szulc- prezes
Walenty Bartkowiak- z-ca prezesa
Ludwik Antoniewski- naczelnik
Kazimierz Burzyński - z-ca naczelnika
Władysław Lewandowski - sekretarz
Ignacy Olek- z- ca sekretarza
Leon Jóźwiak - skarbnik
Zarząd znajdował się w trudnych warunkach, gdyż OSP posiadała tylko sikawkę; chcąc nabyć sprzęt wyłożono własne pieniądze, za które kupiono 7 mundurów bojowych, 7 pasów bojowych, 7 hełmów, 2 liny ratunkowe i 45 metrów węża tłoczonego.
1 lutego 1930 roku na walnym zebraniu postanowiono wybrać druha Leona Jóźwiaka na zastępcę naczelnika, a druha Ignacego Olka na skarbnika.

Pierwszy Zarząd OSP w Nekli:
od lewej stoją (patrz zdjęcie _ wkrótce)

 1. nierozpoznany
 2. Antoniewski Ludwik
 3. Tomczak Jan
 4. Domański Stanisław - wójt
 5. Olek Ignacy
 6. Szulc Kazimierz
 7. Wojtkowiak Franciszek
 8. Jakubowski
 9. Wiśniewski Marian
 10. Jóźwiak Leon
 11. nierozpoznany

OSP w Nekli w okresie międzywojennym w sposób znaczący oddziaływała na miejscowe środowisko. Nie było drugiej tak silnej, ruchliwej i bojowej organizacji, jak OSP. Członkowie jej nie tylko zajmowali się sprawami ochrony przeciwpożarowej i zwalczaniem klęsk żywiołowych, lecz w bardzo aktywny sposób uczestniczyli w życiu kulturalnym i oświatowym. Ze swych skromnych, wygospodarowanych społecznie funduszy OSP pomagała w odnowieniu sprzętu kościelnego w Nekli, a także wnosiła opłaty na rzecz Funduszu Obrony Narodowej oraz Funduszu Ochrony Przeciwlotniczej.
Za pieniądze z pierwszej zabawy strażackiej, która odbyła się w lasku przy stacji kolejowej 25.08.1929 r., kupiono sprzęt przeciwpożarowy.
Ponieważ we wsi nie było lekarza ani pielęgniarek, strażacy musieli być poinstruowani o udzieleniu pierwszej pomocy.
W drugim roku istnienia OSP zakupiono dalszy sprzęt bojowy, miedzy innymi 2 beczkowozy.
Pierwszą strażnicę, przebudowano ze starej stodoły, oddano do użytku przy ul. Wrzesińskiej w 1932 roku.
W 1934 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Nekli otrzymała sztandar z pięknym hasłem; 'Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek".
W ciągu pierwszych dziesięciu lat swego istnienia nekielska OSP uczestniczyła w gaszeniu 13 pożarów na terenie Nekli, 114 razy brała udział w zwalczaniu pożarów poza Neklą. Uczestniczyła także trzykrotnie w powiatowych zawodach pożarniczych i dwukrotnie w rejonowych oraz zaprezentowała się poza konkursem na zawodach w Czerniejewie.
Krótko przed wybuchem II wojny światowej utworzono w Nekli drużynę Żeńskiej Służby Pożarniczej. Opiekunem była druhna Anhiela Cukrowska z domu Płóciennik.
Skład zarządu OSP w 1939 roku przedstawia się następująco;
Ludwik Antoniewski - prezes
Stefan Gorzelańczyk - naczelnik
Tomasz Wesołowski - sekretarz
Ignacy Olek - skarbnik
Władysław Wiatr - gospodarz obiektu
Stanisław Zieliński - członek zarządu

1 września1939 r. Syreny strażackie i dzwony kościelne zwiastowały wszystkim rozpoczęcie II wojny światowej. Z chwila wybuchu wojny straż dysponowała następującym sprzętem;
1 sikawka czterokołowa, 1 sikawka ręczna, 2 beczkowozy dwukołowe, 2 drabiny przystawne ciężkie,1 drabina lekka, 2 drabiny hakowe, 3 bosaki, 1 zatrzaśnik, 1 trójnik, 3 prądownice, 1 łopata, 1 kilof, 12 hełmów, 1 siekiera, 2 liny ratunkowe, 18 mundurów bojowych, 22 mundury sukienne, 15 pasów szeregowych, 5 pasów oficerskich świątecznych, 30 rogatywek, 8 metrów węża ssawnego, 75 metrów węża tłocznego, 1 maska przeciwdymna, 1 syrena.
Podczas okupacji niemieckiej OSP jako organizacja przestała istnieć, a strażacy byli przymusowo pod nadzorem niemieckim, wzywani do pożarów.
Wszystkie pamiątki, akta, protokoły i księgi podczas okupacji niemieckiej do 1957 r., przechowywała Pelagia Wesołowska z Nekli, żona zmarłego podczas wojny druha sekretarza.
Również sztandar szczęśliwie przetrwał.
12 lutego 1958 r. Postanowiono mianować panią Pelagię Wesołowską "Członkiem honorowym Ochotniczej Straży pożarnej w Nekli.

Z obozu jenieckiego wrócił Stefan Gorzelańczyk - długoletni członek OSP. W obozie koncentracyjnym zginął druh Ignacy Olek - skarbnik i długoletni członek OSP. Cześć jego pamięci!

22stycznia 1945 r. Zostaje wyzwolona Nekla.
4 kwietnia 1945 r. Po okupacji niemieckiej reaktywuje się OSP
Ludwik Antoniewski - prezes
Józef Krotofil - skarbnik
Florian Komorowski - sekretarz
Czesław Mrówczyński - naczelnik, pełni obowiązki, do chwili powrotu z okupacji druha Stefana Gorzelańczyka (5 maja 1945 r.).
19 maja 1948 roku nekielska OSP otrzymuje pierwszy samochód pożarniczy marki Ford ufundowany przez Zarząd Gminny. Do kupna samochodu przyczynili się Powiatowy Komendant Pożarnictwa - Stefan Gorzelańczyk.
17 lutego 1959 roku wycofano samochód pożarniczy "Ford" a Komenda Powiatowa OSP Września przydzieliła nowy samochód marki Mercedes.

W 1957 roku powstaje myśl wybudowania nowej strażnicy dla potrzeb nowoczesnego sprzętu zmechanizowanego.
Okres do 1965 roku wykorzystano na przygotowanie terenu i dokumentacji.
W dniu 11 maja 1965 r. plan budowy nowej strażnicy został zatwierdzony i przystąpiono do budowy.
13 listopada 1966 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę strażnicy.
24 września 1967 r. Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w Poznaniu przydzieliła OSP Nekla nowy samochód marki Star 25, wartości 3000.000zł, otrzymano także nową motopompę strażacką.
18 maja 1969 r. w 40 rocznice założenia OSP w Nekli, oddano do użytku nowy ośrodek pożarniczy wartości 1.072.000 zł. Wybudowanie nowej strażnicy kosztowało wiele zabiegów, starań i pracy. Przy pomocy władz administracyjnych i aktywu społecznego, przy dużym wysiłku członków OSP i czynach społecznych zakładów pracy, wielkie dzieło - przy staraniu druha prezesa Waleriana Nowakowskiego - zostało uwieńczone sukcesem.
W 1970 roku na terenie gminy Nekla działało 9 jednostek straży pożarnej:
OSP Nekla - typu "S"
OSP Targowa Górka - typu "S"
OSP Stępocin - typu "M"
OSP Nekielka - typu "M"
oraz Ochotnicze Straże Pożarne Zakładowe Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych:
OSP RSP Podstolice - typu "M"
OSP RSP Stroszki- typu "M"
OSP RSP Starczanowo - typu "M"
a także OSP Państwowych Gospodarstw Rolnych:
OSP RSP Opatówko - typu "M"
OSP RSP Mystki- typu "M"
W 1979 r. jednostka nasza otrzymała nowy samochód pożarniczy - Star 244. Poświęcony był on przez świętej pamięci ks. Edmunda Bartosiaka, bez rozgłosu, niemalże w tajemnicy. Samochód ten - po ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego 13.12.1981 r. - został zabrany i przekazany milicji. Po przemalowaniu na zielono "walczył" on na ulicach miast i służył do rozpędzania tłumu. W zastępstwie nasza jednostka otrzymała samochód "Jelcz", który po staraniach zarządu został w Nekli. Był to pierwszy jak GCBA - samochód w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Polsce.
19 maja 1977 r. nekielską parafię nawiedził Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Mimo sprzeciwu ówczesnych władz rządzących polską i odebrania samochodu na ten dzień, strażacy nekielscy czynnie uczestniczyli w uroczystości.
20 maja 1979 r. - uroczystości z okazji Dnia strażaka oraz pięćdziesięciolecia OSP Nekli.


26 maja 1979 r. - poczet sztandarowy OSP w Nekli na uroczystościach pięćdziesięciolecia, na terenie strażnicy przy ul. Powstańców WLKP.
27 stycznia 1988 r. - OSP Nekla otrzymała samochód marki Star 244.
17 maja 1989 r. z okazji sześćdziesięciolecia OSP Nekla, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odznaczył jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nekli złotym medalem " Za Zasługi dla Pożarnictwa".
26 czerwca 1988r. Jednostka OSP z Nekli bierze udział w zawodach wojewódzkich w Poznaniu.
Po wyśmienitym występie i drobnym błędzie sędziowskim zespół nasz zajął 2 miejsce, przegrywając ze zwycięzcą tylko o 0,02 sekundy.
7 kwietnia 1995 r. w sali Nekielskiego Ośrodka Kultury nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy jednostkami OSP rejonu wrzesińskiego, a przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Wójt Nekli - p. Ryszard Kordus, komendant rejonowej PSP we Wrześni- druh Henryk Zasada oraz naczelnik OSP w Nekli - druh Czesław Borkowski podpisują akt porozumienia.
14 grudnia 1996 r. Wieloletni naczelnik nekielskiej straży, druh Czesław Borkowski, za długoletnia działalność i wybitne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej został odznaczony przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Delegacje OSP uczestniczą także w obchodach świąt państwowych i rocznicach upamiętniających ofiarę krwi złożoną przez naszych przodków w Nekli i Małej Górce.
Na ostatnich zawodach sportowo - pożarniczych 20.09.1998 r., które odbyły się na boisku we Wrześni, w starym układzie rejonowym, druhowie OSP Nekla zdobyli złoty medal, wygrywając zawody z czasem 105 s., sztafeta 64 s., a ćwiczenia bojowe 41s. Drużyna młodzieżowa prowadzona przez druhów Tadeusza Kaźmierczaka i Przemysława Szalatego zajęła 4 miejsce.

29 maja 1999 r. Obchodzono uroczystości z okazji 70 lat powstania OSP Nekla.

11 września 1999 r. w pierwszych powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych Ochotnicza Straż Pożarna z Nekli zajęła II miejsce.

Z okazji 80-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w sali Nekielskiego Ośrodka Kultury w sobotę 31 marca 2001 r. odbyło się spotkanie seniorów pożarnictwa z całego powiatu wrzesińskiego. Głównym organizatorem uroczystości była OSP Nekla.

9 września 2001 r. OSP Nekla grupa „A” zajęła III miejsce w drugich powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych.

1 maj 2002 r. OSP Nekla zajęła I miejsce w zawodach strażackich o puchar Wójta Gminy Dominowo zorganizowanych z okazji 600-lecia Dominowa.

1 czerwiec 2003 r. OSP Nekla zajęła I miejsce w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych grupa „A” seniorzy w Miłosławiu.

7 wrzesień 2003 r. OSP Nekla zajęła II miejsce w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych grupa „A” seniorzy w Miłosławiu.

23 marca 2004r. ZOSP RP Nekla zajęła II miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej drużyn strażackich.

8 maja 2004 r. Obchodzono uroczystości z okazji 75 lat powstania OSP Nekla.

11 wrzesień 2005r. OSP Nekla zajęła II miejsce w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych grupa „A” seniorzy we Wrześni.

 

Obecnie prezesem OSP w Nekli jest Lech Wiśniewski a naczelnikiem Jacek Kaźmierczak.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię